Revision history of "Remontywroclaw"

From LVSKB
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:17, 3 March 2012Remontywroclaw (Talk | contribs)m . . (2,643 bytes) (+2,643). . (New page: Kiedy prowadzimy remonty w głównej mierze pamiętać należy o bezpieczeństwie w trakcie pracy. Należy wyłączyć prąd, można też wykręcić bezpieczniki. Jeśli nie umiemy czegoś...)