Talk:Main Page

From LVSKB
Jump to: navigation, search

Write some discussions about Main Page here. Also, please write Main Page change request here, I protect Main Page because it has been spammed too often and Main Page is the entry point.

How to setup a Sorry-Server

Wensong, it would be nice to set a link onto SorryServer on the main page. I can well understand that you locked the main-page, since it has been spammed so often.

Galbum, thanks a lot for adding page SorryServer, will add a link right now, thanks again. --Wensong 10:37, 22 Apr 2006 (CST)
Wensong, at the end of the page Software, there is a link onto a lvs-snmp module. It seems as if this module is not mantained any more, but I added an alternative to it: Net-SNMP-LVS-Module. This module is actively mantained and works with the newer versions of Net-SNMP. In order not to confuse the people, I would suggest to replace that link.
Just added a link to Net-SNMP-LVS-Module, and added a comment about the lvs-snmp module, thanks! --Wensong 10:22, 23 Apr 2006 (CST)

load balancing scheduling algorithm

hello friends,

  how to calculate aggregated load value in load balancing algorthm.please help me.
Please take a look at the page Dynamic Feedback Load Balancing Scheduling, maybe it can give some ideas. --Wensong 18:15, 12 Mar 2006 (CST)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICCI)

Tư vấn giám sát Là danh nghiệp được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008251 ngày 26-10-2007 & Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 17 tháng 12 năm 2008.Thẩm định dự toán Được Bộ Trưởng Xây Dựng cấp quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 08 tháng 01 năm 2008 về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của thí nghiệm vật liệu xây dựng & kiểm định chất lượng công trình mã số LAS-XD 203.Thẩm tra dự toán

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư đủ mạnh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.Thẩm định thiết kế Ngoài ra chúng tôi còn có liên doanh với 01 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định xây dựng tại Việt Nam đó là Viện Xây Dựng Cầu Đường Phía Nam VIBROBIS (LAS-XD 55)chứng nhận chất lượng công trình Hiện tại công ty có trên 25 cán bộ nhân viên, bao gồm :chứng nhận sự phù hợp 2 thạc sỹ, 20 kỹ sư, kỹ thuật viên thuộc các ngành Xây Dựng Dân Dụng, Cầu Đường,Thẩm tra thiết kế Địa Chất, Vật Liệu Xây Dựng ... Dịch Vụ Chính :Kiểm định công trình

 Thẩm Tra Tối Ưu Kết Cấu
  Quan Trắc Lún
  Thí Nghiệm - Kiểm Định Vật Liệu Công Trình
  Tư Vấn Giám Sát
  Thiết Kế Kèo Không Gian.Giám sát thi công
  Kiểm Tra Chứng Nhận Sự Phù Hợp Chất Lượng Công Trình

http://www.pharmacyonlinedrugstore.net#online-pharmacy-in-mexico online pharmacy korea - online pharmacy united states

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICCI):Tư vấn giám sát Là danh nghiệp được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008251 ngày 26-10-2007 & Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 17 tháng 12 năm 2008.Thẩm định dự toán Được Bộ Trưởng Xây Dựng cấp quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 08 tháng 01 năm 2008 về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của thí nghiệm vật liệu xây dựng & kiểm định chất lượng công trình mã số LAS-XD 203.Thẩm tra dự toán Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư đủ mạnh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.Thẩm định thiết kế Ngoài ra chúng tôi còn có liên doanh với 01 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định xây dựng tại Việt Nam đó là Viện Xây Dựng Cầu Đường Phía Nam VIBROBIS (LAS-XD 55)chứng nhận chất lượng công trình Hiện tại công ty có trên 25 cán bộ nhân viên, bao gồm :chứng nhận sự phù hợp 2 thạc sỹ, 20 kỹ sư, kỹ thuật viên thuộc các ngành Xây Dựng Dân Dụng, Cầu Đường,Thẩm tra thiết kế Địa Chất, Vật Liệu Xây Dựng ... Dịch Vụ Chính :Kiểm định công trình

 Thẩm Tra Tối Ưu Kết Cấu
  Quan Trắc Lún
  Thí Nghiệm - Kiểm Định Vật Liệu Công Trình
  Tư Vấn Giám Sát
  Thiết Kế Kèo Không Gian.Giám sát thi công
  Kiểm Tra Chứng Nhận Sự Phù Hợp Chất Lượng Công Trình